Лиценцирани застапници во осигурување

Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје соработува со следните лиценцирани застапници во осигурување:РБС

Име и презиме

Датум на издавање на лиценца

Број на лиценца

Лиценца за класи за осиг.а

Телефон

E-mail

Адреса

ЗО-0043

Веселин Невеселов

31.01.2012

09-399/1

1,3,4,7,8,9,

10,13,18

075/280-449

vneveselov@yahoo.com

Ул.Првомајска, бр.8/18, Валандово

ЗО-

Неби Аљуш

14.11.2014

УП-07-4-1430

1,3,4,7,8,9,

10,13,18

071/225-868

n.alush@albsig.com.mk

Ул. Мирче Ацев, бр.24, Ресен

ЗО-0047

Оливера Ахмети

27.05.2011

09-1867/2

1,3,4,7,8,9,

10,13,18

070/881-936

o.ahmeti@albsig.com.mk

Ул.Крани, бб. Ресен

ЗО-0046

Љупка Радинска

31.01.2012

09-400/1

1,3,4,7,8,9,

10,13,18

078/365-225

albsigberovo@yahoo.com

Ул.Крушевска Република, бр.13, Берово

ЗО-0048

Звонко Атанасовски

31.01.2012

09-348/2

1,3,4,7,8,9,

10,13,18

071/287-360

atanasovski.zvonko@gmail.com

Ул.Езерска, бр.16, Македонска Каменица

ЗО-0734

Васко Каранфиловски

17.04.2013

097-3-263

1,3,4,7,8,9,

10,13,18

047/220-330
075/245-003

zveurotest@gmail.com

karanfilovskivasko@gmail.com

Ул. Сисак, бр.30, Битола

Вести:
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви

Брошури