Раководен тим на НОВА Осигурување АД Скопје:


Доколку сакате да стапите во контакт со раководниот тим на НОВА Осигурување АД Скопје
користете го следните интернет адреси:

Албсиг осигурување, Albsig osiguruvanje


 

Г-дин Џенк Јилмаз – Претседател на Одбор на директори;
djenk@nova.com.mk

Г-дин Џемил Бурге – Неизвршен член на Одбор на директори;
dzemil@nova.com.mk

Г-дин Исни Абази – Извршен член на Одбор на директори;
i.abazi@nova.com.mk

Г-ѓа Биљана Ѓозинска – Независен неизвршен член на Одбор на директори.
Раководен тим:


Дритон Емини - Директор на Сектор за финансии
d.emini@nova.com.mk

Славчо Таушанов - Директор на Сектор за штети
s.tausanov@nova.com.mkВести:
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605