Раководен тим на АЛБСИГ АД Скопје:


Доколку сакате да стапите во контакт со раководнит тим на АЛБСИГ АД Скопје
користете го следните интернет адреси:

Албсиг осигурување, Albsig osiguruvanje

Надзорен одбор:

Шефќет Кастрати - Претседател, sh@kastrati-group.com

Џенк Јилмаз , Член на Надзорен Одбор
djenk@albsig.com.mk
 
Џемил Бурге, Член на Надзорен Одбор
dzemil@albsig.com.mk

 

Управен одбор:

Селаудин ИмамиПретседател на Управен Одбор, s.imami@albsig.com.mk

Арбен Брешани - Член на Управен Одбор,  a.breshani@albsig.com.mk

Нуредин Џелили - Член на Управен Одбор, n.xhelili@albsig.com.mk


Раководен тим:

Селаудин Имами - Генерален директор
s.imami@albsig.com.mk

Исни Абази - Заменик Генерален директор
i.abazi@albsig.com.mk

Дритон Емини - Директор на Сектор за финансии
d.emini@albsig.com.mk

Славчо Таушанов - Директор на Сектор за штети
s.tausanov@albsig.com.mk

Вести:
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605