Kариера:

Динамичните движења на пазарот на осигурување и успешното работење на Акционерското друштво за осигурување АЛБСИГ Скопје, во континуитет ја наметнуваат потребата за проширување на тимот:

АЛБСИГ АД Скопје вработува:
 
АГЕНТ ЗА ПРОДАЖБА НА ОСИГУРУВАЊЕ (5 извршители)

Потребни квалификации и способности:

- ССС, ВСС (економски, природно-математички, бизнис, администрација) или средно образование;

- Развиени комуникациски способности и јасна комуникација

- Развиени организациски способности

- Отвореност за учење нови работи и прифаќање предизвици

- Способност за тимска работа и работа во терен

- Способност за работа под притисок и конструктивно решавање на работни предизвици

- Целосна посветеност кон работната задача

- Лојалност

Задачи и одговорности:

- Воспоставува деловен однос со осигуреници

- Изработува понуда за осигурување

- Обезбедува податоци за имотот и осигуреникот

- Изработува полиса и додатоци кон истата

- Се грижи за наплата на премија

- Ги обновува постојните договори за осигурување

- Ги известува осигурениците за условите за осигурување и нивно доставување до осигурениците

КООРДИНАТОР ЗА ИНДИРЕКТНА ПРОДАЖБА - ДИРЕКЦИЈА (1 извршител)

Потребни квалификации и способности:

- ССС, ВСС (економски, природно-математички, бизнис, администрација)

- Развиени комуникациски способности и јасна комуникација

- Развиени организациски способности

- Отвореност за учење нови работи и прифаќање предизвици

- Способност за тимска работа и работа во терен

- Способност за работа под притисок и конструктивно решавање на работни предизвици

- Целосна посветеност кон работната задача

- Лојалност

- Познавање на работа со компјутер (Микрософт пакет и др. програми)

- Искуство во дејноста осигурување минимум 1 година (не е задолжително, но ќе се смета како предност)

Услови и бенефиции:

- Работното време исполнува 40 часа - полно работно време

- Обезбедена теоретска и практична обука

- Можност за напредување (од пониско кон повисоко ниво)

- Гарантираната месечна нето плата.
-Дополнителна провизија и други бенефити
- Можност за користење на службено возило

КООРДИНАТОР ЗА ДИРЕКТНА ПРОДАЖБА - ДИРЕКЦИЈА (1 извршител)

Потребни квалификации и способности:

- ССС, ВСС (економски, природно-математички, бизнис, администрација)

- Развиени комуникациски способности и јасна комуникација

- Развиени организациски способности

- Отвореност за учење нови работи и прифаќање предизвици

- Способност за тимска работа и работа во терен

- Способност за работа под притисок и конструктивно решавање на работни предизвици

- Целосна посветеност кон работната задача

- Лојалност

- Познавање на работа со компјутер (Микрософт пакет и др. програми)
- Познавање и следење на движењата на осигурителниот пазар

- Искуство во дејноста осигурување над 1 година (задолжително)

Услови и бенефиции:

- Работното време исполнува 40 часа - полно работно време

- Обезбедена теоретска и практична обука

- Можност за напредување (од пониско кон повисоко ниво)

- Гарантираната месечна нето плата.
-Дополнителна провизија и други бенефити
- Можност за користење на службено возило


Сите вие кои сте продажно ориентирани и сакате да бидете дел од тимот, пратете своја биографија и мотивационо писмо на e-mail адресата на Службата за човечки ресурси и маркетинг: info@albsig.com.mk


Потребна документација:

- CV биографија

- Мотивационо писмо

- Доказ за завршено образование 

Вести:
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви

Брошури