Осигурување од одговорност на превозникот (CMR)

Албсиг осигурување, Albsig osiguruvanjeКако предмет на транспортно осигурување може да биде и одговорноста на сопствениците на стока или на превозните средства - што уште се нарекува осигурување од одговорност на превозникот.

Со ова осигурување носителот на полиса ја осигурува својата одговорност како превозник кон корисниците на превозот - за докажана, делумна или целосна загуба, оштетување или задоцнување на пратките во домашниот и меѓународниот превоз, преземени со товарен лист или договор.

Премијата за осигурување зависи од висината на осигурителното покритие и се утврдува со полисата за осигурување.


Вести:
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви

Брошури