Образци за пријавување штета:


Пријава на штета за патничко осигурување

Пријава на штета од кражба и разбојништво
Пријава на штета незгода смрт

Пријава за штета ЦМР

Пријава за штета за домаќинско осигурување

Пријава на штета стакло

Пријава на штета од незгода на ученици

Пријава за штета од пожар и некои други опасности

Пријава за штета автоодговорност

Пријава за штета од незгода - инвалидитет

Пријава за каско осигурување

Пријава на штета АО -нематеријална

Пријава на штета крш машини

Пријава за штета посеви и плодови

Вести:
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви

Брошури