Услови

01_Дополнителни услови колективно работници Незгода 062007.pdf
01_Дополнителни услови Незгода Хотелски гости 062007.pdf
01_Дополнителни услови членови на домаќинство од Незгода 062014.pdf
01_Општи Услови Незгода 062007.pdf
01_Посебни услови за осигурување од Абнормални ризици 062007.pdf
01_Посебни услови Менаџери од Незгода 112007.pdf
01_Посебни услови Незгода Ученици и Студенти 062007.pdf
01_Посебни Услови Патници во Јавен превоз 032014.pdf
01_Табела за Дневен надомест Незгода 062009.pdf
01_Табела за Траен инвалидитет Незгода 062007.pdf

03_Услови за Каско осигурување 022015.pdf
03_Услови Каско на Пазарна вредност 082010.pdf

07_Пoсебни услови за пратки All Risk 062007.pdf
07_Посебни услови за пратки во Домашен транспорт 062007.pdf
07_Специјални услови за превоз на пратки со камион 062007.pdf
07_Услови за превоз на пратки во Домашен транспорт 062007.pdf

08_Општи услови за осигурување Имот 112007.pdf
08_Услови за осигурување од пожар и други опасности 112007.pdf
08_Услови за осигурување од пожар у други опасности Ново.pdf
08_Услови за хипотекарен кредит 062007.pdf

09_Општи услови Посеви и Плодови 062007.pdf
09_Посебни услови Домаќинско осигурување МОЈ ДОМ 112011.pdf
09_Посебни услови Електростопанство 032011.pdf
09_Посебни услови Посеви и Плодови 032009.pdf
09_Услови Компјутерска опрема 112007.pdf
09_Услови Кражба и Разбојништво 112007.pdf
09_Услови Машини од кршење 062007.pdf
09_Услови Стакло од кршење 112007.pdf
09_Услови за Посеви и Плодови 062007.pdf
09_Услови Објекти во градба 112007.pdf
09_Услови Објекти во монтажа 112007.pdf

10_Посебни Услови Одговорност на превозник ЦМР Про 17112014.pdf
10_Услови ЦМР како организтор на превоз 17112014 .pdf
10_Услови за осигурување Автоодговорност 122016.pdf
10_Услови Одговорност на превозник ЦМР 022015.pdf

11_Услови за осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови 052014.pdf

13_Посебни Услови Одговорност -Управување со Отпад 022014.pdf
13_Посебни услови Одговорност -Транспорт на Отпад 022014.pdf
13_Посебни Услови Професионална Одговорност 092016 .pdf
13_Услови Одговорност Изведувачи на градба 112008.pdf
13_Услови Одговорност на Брокери и Застапници 012015.pdf
13_Услови Одговорност на Геодети 012015.pdf
13_Услови Одговорност на Здравствени работници 052015 .pdf
13_Услови Одговорност на Нотари 012015 .pdf
13_Услови Одговорност на Проектанти 012015 .pdf
13_Услови Одговорност на Ревизори 012015 .pdf
13_Услови Одговорност на Туристички агенции 112014 .pdf
13_Услови Одговорност од Употреба на производ 112014.pdf
13_Услови Општа Одговорност 112007.pdf
13_Услови Одговорност на Адвокати 012015 .pdf
13_Услови Одговорност на Вештаци и Проценители 112014 .pdf
13_Услови Одговорност на Извршители 112014 .pdf
13_Услови Одговорност на Работодавач 112014 pdf.pdf
13_Услови Одговорност на Сметководители 112014 .pdf
13_Услови Одговорност на стечајни управници 112007 .pdf


18_Услови Патничко осигурување 112014 .pdf

Вести:
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605