Осигурување од последици од несреќен случај/незгода


Никогаш не знаеме која е наредната замка во животот! Што не чека дома, на работа, на пат кон училиштето...

Живееме многу динамично, а со тоа се зголемуваат шансите и за непријатни случки, ненадејна незгода,  пад или удар, со тешки последици.

Првата мисла што ни доаѓа на ум во таквите моменти е непроценливата важност на здравјето, повеќе од се друго во животот.

        Затоа станете наши осигуреници!

АЛБСИГ АД Ви ја нуди можноста сами да одлучите во која група потенцијални осигуреници спаѓате:

• работници
• ученици и студенти
• деца на предучилишна возраст
• членови на домаќинство/а
• спортисти

Со покритието кое го содржи осигурувањето од последици од несреќен случај или незгода ќе можете полесно да се справите во неизвесните ситуации, каде и да сте, кога и да имате потреба.

Полисата покрива во случај на:

• Смрт како последица од несреќен случај
• Трајна загуба на способноста за работа (инвалидитет) како последица од несреќен случај
• Преодна неспособност за работа (дневен надомест) како последица од несреќен случај
• Влошено здравје кое бара лекарска помош (трошоци за лекување) како последица од несреќен случај

Покритието се однесува на последиците здобиени за време или вон извршувањето на работните задачи.

Полиса по Ваш избор

Осигурување за 365 дена во годината:

• Месечно
• Индивидуално - за правни и физички лица
• Колективно за правни и и физички лица, членови на колектив
• Индивидуално или групно за членови на домаќинство/а
• Осигурување на спортисти


Вести:
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви

Брошури