Штети


Повикајте го Секторот за штети на телефон +389 2 3220 605

Во АЛБСИГ АД Скопје при исплатата на средствата за надомест на штета се придржуваме до начелото на солидарност и законитост. Договорените и неспорни штети ги исплаќаме веднаш, односно најдоцна за 14 дена од денот на решавање на случајот.

При поголеми штети исплаќаме аконтација пред конечната пресметка за висината на вкупната штета.

Основна функција на осигурувањето е соодветен и брз надомест за претрпената штета, а нашата компанија строго се држи до тие принципи.

- Постапка за пријавување на штета

- Пријави за штети

- Примена на Европскиот извештај за сообраќајна незгода

- Прашања

Вести:
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви

Брошури