Заштита на личните податоци


Во согласност со одредбите од Законот за заштита на личните податоци, Акционерското друштво за осигурување АЛБСИГ Скопје врши обработка на лични податоци и чува збирки на лични податоци.

Ние ги утврдуваме целите и начинот на обработката на личните податоци во согласност со нашата дејност, правата и обврските. 

АЛБСИГ обезбедува целосна доверливост, интегритет и заштита на личните податоци почитувајќи ги законите и сопствените правилници.

Обезбедуваме праведна обработка и чување во текот на периодот потребен да се исполнат целите поради кои личните податоци се земени. 

Обработката на личните податоци се врши врз основа на дадена согласност од лицата кои депонираат свои лични податоци.

Лицата кои ги имаат доставено своите лични податоци во АЛБСИГ АД Скопје можат да поднесат писмено барање доколку сакаат да бидат информирани за начинот на кој тие се обработуваат, за целите и правната основа за нивната обработка, за корисниците и категориите на корисници на кои им се достапни депонираните лични податоци или за логиката при нивна автоматска обработка. Преземете ги потребните обрасци:

Изјава за согласност за користење на личните податоци.pdf
Барање за информирање на субјектот на личните податоци.pdf

Вести:
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605