Корисни линкови


Агенција за супервизија на осигурување на РМ:
http://www.aso.mk/

Национално биро за осигурување:
http://nibm.com.mk/NBO.nsf/Index.xsp

Министерство за финансии на Република Македонија:
http://www.finance.gov.mk/

АМСМ за помош на пат или пренос на оштетени возила:
http://www.amsm.mk/mk/index.asp

Европска федерација за осигурување и реосигурување:
http://www.insuranceeurope.eu/about-us

Insurance Europe:
http://www.insuranceeurope.eu/

Insurance Times magazine:
http://www.insurancetimes.co.uk

Risk&Insurance on-line magazine:
http://www.riskandinsurance.com/about.jsp
Вести:
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605