Осигурување од општа одговорност

Албсиг осигурување, Albsig osiguruvanjeПредмет на осигурување: законската одговорност на осигуреникот за штета по смрт, телесна повреда, нарушување на здравјето како и оштетување на предмети кои му припаѓаат на трето лице настанато поради дејност на осигуреникот - а која произлегува поради поседување предмети, од правен однос или од одредени својства како извор на опасноста. 

Од што се осигурува: 
- за случај на смрт, телесна повреда или нарушување на здравјето
- од оштетување или уништување на предмети поседувани од трети лица

 

Вести:
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви

Брошури