Вести

Надзорниот Одбор ги дефинираше приоритетите 24-04-2013

Членовите на Надзорниот Одбор на АЛБСИГ АД Скопје на седницата што се одржа на 07.02.2013 го разгледаа Правилникот за организација и функционирање на компанијата како и новиот Правилник за систематизација на работните места во Друштвото.

При тоа се разговараше и за деталите од извештајот за работата на единицата за Внатрешната ревизија во компанијата за последниот квартал од 2012, а беа и одобрени Програмата и Планот за работа на ова тело за годинава.

Препорака до Управниот одбор на АЛБСИГ АД Скопје е да создаде услови за ефикасно постигнување на посочените цели.

Приоритет на компанијата во 2013 година е зголемување на продажбата, со акцент на доброволните осигурувања, како и што понавремено и професионално третирање на штетите.

Назад
Вести:
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605