Вести

Gjysma e popullatës në Maqedoni nuk ka sigurim 13-05-2013

 

 

Rezultatet prej internet – anketave të lexuesve të revistës afariste “Kapital” për atë se çfarë lloj sigurimi ka popullata në Maqedoni, përveç sigurimit të detyrueshëm për autopërgjegjësi, tregojnë rezultate dështuese të cilat pasqyrojnë nivel ekstrem të ulët të diturive dhe praktikimit të përfitimeve prej sigurimit.

Madje 55% prej të anketuarve janë përgjigjur se nuk kanë asnjë lloj sigurimi, ndërsa vetëm 7% prej tyre se kanë më tepër lloje të sigurimeve.

Në anketën e realizuar në gjysmën e parë të muajit shkurt të këtij viti, 22% prej personave të anketuar janë përgjigjur se kanë polisë sigurimi jetësor, që në fakt përputhet me tendencën e përgjithshme të rritjes prej 20% te ky produkt i sigurimit në tregun e Maqedonisë.

Foto:

Kam më tepër Sigurim i

Sigurime 7% pronësisë 13%

Sigurimi i menaxherëve 1%

Sigurimi jetësor 22%

Nuk kam sigurim 55%

Sigurim bujqësor 2%

Edhe pse sigurimi jetësor po shënon rritje, pjesëmarrja e tij është me vetëm 1.5% në bruto prodhimin kombëtar ose 4% prej popullatës së përgjithshme është një zvarritje serioze në krahasim me tregjet evropiane të zhvilluara.

Назад
Вести:
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605