Албсиг Инфо

Известување за одржување на годишно собрание на акционери на Друштво за осигурување АЛБСИГ АД Скопје за деловна 2016 година 14-06-2017
 

На ден 13.06.2017 година, во седиштето на Друштво за осигурување АЛБСИГ АД Скопје се одржа Годишното собрание на акционери за деловната 2016 година. На Годишното собрание на акционери од страна на Надзорниот и Управниот одбор на Друштвото беа претставени и образложени резултатите од работењето во текот на 2016 година, финасиските извештаи како и резултатите од целокупното работење на Друштвото во деловната 2016 година.

Присутен на Годишното собрание на акционери беше Единствениот акционер на Друштвото, Акционерско друштво за осигурување АЛБ – СИГУРАЦИОН, Тирана, преку законски застапник Г-дин Муарем Бардоци.

Во прилог:

- Одлуки усвоени на Годишно собрание на акционери за деловна 2016 година;

- Годишен извештај за работа на Друштвото во 2016 година;Назад
Вести:
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605